News Update
News in Asia

ส่งต่อความสุขในที่ทำงาน สู่กลุ่มคนโรคซึมเศร้า March 1, 2018

‘เซเดอร์เร่’ ส่งต่อความสุขในที่ทำงาน สู่กลุ่มคนโรคซึมเศร้า เซเดอร์เร่ ถูกคัดเลือกเป็น 1 ใน 20 สินค้าประเภทเครื่องเรือน ต้นแบบ เข้าร่วมโครงการ องค์กรแห่งความสุข หรือ Happy Workplace หลังจาก สสส. ส่งคณะทำงาน มาฝึกปฏิบัติ และให้ความรู้ด้าน Happy 8 เป็นเวลา 6 เดือน แก่กลุ่มตัวอย่างพนักงานเซเดอร์เร่ จำนวน 200 คน ส่งผลให้ สถานที่ทำงานมีความสุข และพนักงานมีความสุขจากการทำงานมากขึ้น พร้อมจะเป็นผู้ให้ตลอดเวลา

“นัยธาดา นันทน์วิธู” ซีอีโอ ประกาศลั่น พร้อมเร่งขยายผลสู่พนักงานคนอื่นต่อไป และประสานงานไปยังหน่วยงานภาครัฐ – เอกชน เพื่อมอบเศษหนังเหลือใช้ ให้ผลิตชิ้นงานออกมาจำหน่าย ณ โชว์รูมเซเดอร์เร่ เริ่มกลุ่มผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเป็นกลุ่มแรก หวังทำให้พวกเขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีสมาธิในการทำงาน และ ลดอาการซึมเศร้า นายนัยธาดา นันทน์วิธู กรรมการบริหาร บริษัท ทีมเฟอร์น (ไทยแลนด์ ) จำกัด ผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์หนังปรับนอนแบรนด์ เซเดอร์เร่ เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯ ได้รับคัดเลือกจาก สสส. ให้เป็น 1 ใน 20 บริษัทฯ ต้นแบบ เข้าร่วมโครงการ องค์กรแห่งความสุข หรือ Happy Workplace พร้อมส่งทีมงานนายแพทย์ ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ และ คณะ มาให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติจริง ในด้านความสุข 8 ประการ หรือ Happy 8 แก่พนักงานบริษัทฯ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 200 คน ทั้งนี้ การให้ความรู้ Happy 8 ประกอบด้วย 1. สุขภาพดี หรือ Happy Body ได้แก่ การมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่าถ้ามนุษย์ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดี พร้อมที่จะรับมือกับ ปัญหาที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี 2. น้ำใจงาม หรือ Happy Heart ได้แก่ การมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน เนื่องจากมีความว่าเชื่อความสุขที่แท้จริงคือการเป็นผู้ให้ 3. สังคมดี หรือ Happy Society ได้แก่ การมีความรักสามัคคีเอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่ตนทำงานและพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี เพราะเชื่อว่าการที่ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีภายในสังคมหรือชุมชน ย่อมเป็นพื้นฐานที่ดี ทำให้ผู้อยู่อาศัย มีความรัก ความปรองดอง สามัคคีกัน ต่อกัน พร้อมร่วมแรงร่วมใจช่วยกันพัฒนาชุมชนให้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Categories: health news